Fotografie-Linda 
Voor studio fotografie in Wassenaar en fotografie op locatie

Algemene voorwaarden Fotografie-Linda


Algemene voorwaarden Fotografie-Linda 

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


2. Vergoeding 

2.1 Vergoeding aan de hand van tarieven lijst Fotografie-Linda 

2.2 Vergoeding afwijkend van tarieven lijst Fotografie-Linda dient schriftelijk overeen te komen 


3. Factuur en betaling 

3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 3.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

3.3  Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

3.4  Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.


4. Opdracht

4.1  De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.2  Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

4.3  In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel 25 % verschuldigd.


5. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.


8. Licentie

De opdrachtgever heeft na betaling toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk. Wanneer deze gedeeld word op social media dient de fotograaf genoemd te worden. 


9. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

9.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.


10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

10.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.